kanta

Obavještavaju se korisnici odvoza otpada da se od 09.06.2014. prestaje s odvozom običnih vreća za otpad. Ukoliko je količina otpada u kućanstvu veća od volumena posude, višak otpada korisnik je dužan odložiti u doplatnu vreću isporučitelja koju je moguće kupiti u sjedištu tvrtke ili zadužiti dodatnu posudu.


U nabavnoj cijeni vreće uračunata je i usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
Vreća 120 l    kom =10,00 kn (sa PDV)
Vreća 60 l      kom =  7,50 kn (sa PDV)

Uz mogućnost korištenja doplatnih vreća, korisnici imaju mogućnost dodatnog zaduženja većeg broja posuda kao dodatne usluge.
Dodatne posude zadužuju se mjesečno.
Za zaduženje većeg broja posuda korisnici mogu podnijeti pisani zahtjev isporučitelju usluge, na adresu Trg bana J.Jelačića 13/A.
Obračun za dodatnu uslugu vršit će se mjesečno, do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec korištenja dodatne usluge, na način da će se cijena komunalne usluge za svaku dodatnu posudu od 120 l obračunavati u iznosu varijabilnog dijela cijene komunalne usluge.

Otpad odložen izvan posuda ili vreća isporučitelja neće biti preuzet, a isporučitelj će o tome izvijestiti komunalno redarstvo.