ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

Na području Općine Povljana Čistoća Povljana zbrinjava komunalni otpad tijekom cijele godine od cca. 300 stalnih kućanstava, te cca. 1400 kućanstava sa povremenim boravkom u periodu sezone. Na području Općine Povljana postoji više vrsta djelatnosti koje generiraju otpad. To su trgovačka društva, obrti i društvene-neproizvodne djelatnosti. Struktura obrta po djelatnostima sastavljena je iz uslužnih obrta, zatim trgovina, ugostiteljstvo I turizam, ribolov, te majstorski I frizerski obrti. Otpad se prikuplja organiziranim odvozom sa 1 specijalnim vozilom za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, prema utvrđenom rasporedu: dva puta tjedno u razdoblju van sezone I minimalno tri puta tjedno u razdoblju sezone. Komunalni otpad se odvozi i odlaže na odlagalište otpada Vulina Draga.


ODVOZ NEOPASNOG/INERTNOG I GLOMAZNOG OTPADA

Odvoz neopasnog/inertnog i glomaznog otpada na području Općine Povljana provodi se kontinuirano cijele godine, prema potrebama, odnosno pozivu korisnika. Zahtjev za odvoz glomaznog otpada predaje se u sjedištu isporučitelja. Dva puta godišnje organizira se akcija odvoza glomaznog otpada bez naplate. U slučaju korisnika koji nemaju prebivalište na području Općine Povljana, a nisu na tom području u vrijeme organizirane akcije odvoza, isporučitelj će izvršiti odvoz glomaznog otpada jedanput godišnje, prema pozivu korisnika, bez naplate, ali samo u slučaju da korisnik uredno podmiruje svoju obvezu isporučitelju.


ODLAGALIŠTE OTPADA "Vulina Draga"

Otpad sa područja Općine Povljana zbrinjava se na odlagalištu “Vulina Draga”. Odlagalište otpada nalazi se na neobraslom kamenitom terenu lokaliteta Vulina Draga, oko 3 km od naselja Povljana. Sa odlaganjem na ovoj lokaciji započelo se 1999.godine. Odlagalište je površine 11.500 m2, te ograđeno ogradom visine dva metra. Otpad se redovito prekriva slojem inertnog materijala. Postojeći kapacitet odlagališta je 10.000 m3, dok je preostali prostor za odlaganje otpada 150.0003. Otpad se na odlagalištu zbrinjava pomoću rovokopača-utovarivača.